fb-icon-tab

Rekrutacja

Kandydaci

Zapraszamy absolwentów gimnazjów do naszego Liceum. Aby zobaczyć naszą szkołę i dowiedzieć się, jaki jest program nauczania i zasady przyjęć do pierwszej klasy, zapraszamy na dni otwarte, czyli spotkania z kandydatami.

W roku szkolnym 2016/2017 uruchomimy klasę prawno – językową. Nasi uczniowie będą uczyli się dwóch języków obcych.

Oferujemy rozszerzony program nauki historii i wiedzy o społeczeństwie. Jako nieliczni na rynku zaproponowaliśmy naukę Języka łacińskiego i kultura łacińska
Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie Liceum. 

Zasady Rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRAWNO – JĘZYKOWEGO NALEŻĄCEGO
DO ZESPOŁU SZKÓŁ POGODNE SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Ogólne kryteria i zasady w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Rekrutację uczniów przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.

3. Celem pracy komisji jest rozpatrywanie, opiniowanie i zatwierdzanie podań kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Prawno – Językowego

II. ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ:

1. Rekrutację przeprowadza się w oparciu o Art. 16 Statutu Szkoły; art. 20 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)

2. Wykaz aktualnych dokumentów jest zgodny z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 wrzenia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm)

Kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie:
-wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły
– oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
– oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
– zaświadczenia lekarskiego
– karty zdrowia ucznia
– czterech fotografii.

III. HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW:

1. Składanie podań kandydatów o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Prawno – Językowego należącego do Zespołu Szkół Pogodne Szkoły w Szczecinie.

od 25.04.2016 r. do 21.06.2016 r. do godz. 16:00

2. Składanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń z OKE o wynikach egzaminu i innych wymaganych dokumentów do

– od 24.06.2016r. od godz. 11:00 do 28.06.2015 r. do godz. 16:00.

3.Weryfikacja podań o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną do 29.06.2016 r. do godz. 15:00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 15.07.2015 r. do godz. 16:00.

5. Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym od 18.07.2016 r. o godz. 9:00 do 19.07.2016 r. do godz. 16:00.

6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki od 18.07.2016 r. od godz. 9:00 do 25.07.2016 r. do godz. 16:00.

7. Dodatkowy nabór w przypadku wolnych miejsc do dnia 26.08.2016r. do godz. 16:00

Liceum prawno – językowe

Do liceum prawno –  językowego zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły gimnazjum.

Do liceum prawno – językowego zapraszamy w szczególności tych, którzy myślą w przyszłości o zawodach prawniczych – chcieliby zostać prawnikami, sędziami, prokuratorami czy pracować w służbach bezpieczeństwa i zawodach okołoprawnych.

Podanie o przyjęcie do liceum

Liceum dla dorosłych

Naukę w LO dla Dorosłych może podjąć każdy, kto ukończył ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum i w roku przyjęcia do szkoły uzyska pełnoletniość oraz osoba niepełnoletnia, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach prawa oświatowego

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które:

  • po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej starego typu (ośmioklasowej) nie kontynuowały nauki a chcą uzupełnić wykształcenie, zdobyć kwalifikacje zawodowe,
  • chcą kontynuować naukę na semestrach programowo wyższych, ponieważ wcześniej z różnych przyczyn były zmuszone przerwać edukację w innym liceum lub technikum,
  • z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole dziennej,
  • chcą uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  • chcą mieć możliwość kontynuacji nauki w szkołach policealnych, wyższych,
  • chcą zwiększyć swoje szanse na zdobycie lepszej pracy.

Podanie o przyjęcie do liceum

 

Jak się zapisać?

Zastanawiasz się jak zapisać się do Liceum Ogólnokształcącego  Prawno – Językowego lub Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Szczecinie? Nic prostszego! Postępuj według poniższej instrukcji:

1. Wypełnij podanie o przyjęcie do szkoły..
2. Przyjdź do sekretariatu szkoły ze świadectwem ostatnio ukończonej szkoły lub ostatniej klasy w terminie do 20.08.2016r.
3. Ciesz się z przywilejów bycia uczniem Zespołu Szkół Pogodne Szkoły w Szczecinie.

Podanie o przyjęcie do liceum

Podanie o przyjęcie do liceum